Όροι Χρήσης

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό μας τόπο ή/και χρησιμοποιώντας υλικό από τις ιστοσελίδες μας, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του agromarket-hellas.gr και προστατεύεται σύμφωνα με το Ν.2121/1993 «περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τις εξουσίες του δικαιούχου κατά τα άρθρα 3 και 4 του ως άνω νόμου και κατά συνέπεια κάθε πράξη, παράλειψη ή ανοχή αντίθετη προς τις διατάξεις του ως άνω νόμου επισύρει τις προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.

Προσωπικά Δεδομένα - Ασφάλεια

Το agromarket-hellas.gr διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Το agromarket-hellas.gr δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οιαδήποτε αιτία προς οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Η υποβολή στοιχείων με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών του agromarket-hellas.gr επέχει θέση υπευθύνου δήλωσης του Ν.1599/1986 και επομένως οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στοιχείων μπορεί να επισύρει τις κατ’ άρθρο 22 παρ.6 του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, ως εκ τούτου η υπεξαίρεσή τους από τρίτους είναι πρακτικά αδύνατη. H εκκαθάριση της συναλλαγής σας, αν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε πληρωμή με την πιστωτική σας κάρτα, γίνεται στο δικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς.

Δεσμοί με άλλους ιστότοπους

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες του το agromarket-hellas.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις( links) με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους καθώς και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το agromarket-hellas.gr.

Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες μας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.. Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το agromarket-hellas.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του agromarket-hellas.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Περιορισμένη άδεια

Το agromarket-hellas.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές

Το agromarket-hellas.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το agromarket-hellas.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το agromarket-hellas.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το agromarket-hellas.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ «AGROMARKET HELLAS KOLOVOS»

  1. Η πλήρης αποδοχή και υπογραφή από τον Αγοραστή των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών & Πωλήσεων της «AGROMARKET HELLAS KOLOVOS» αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Οι προσφορές που παρέχονται από την Πωλήτρια δεν είναι δεσμευτικές μέχρι την υπογραφή ή τηλεφωνική παραγγελία - αγορά από τον Αγοραστή του παρόντος και την εξόφληση του τιμήματος. Οι απαιτήσεις της πωλήτριας βάσει του παρόντος τιμολογίου είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες και ο Αγοραστής τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την παραλαβή του παραστατικού.  
  2. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα συσκευασίας, έξοδα μεταφοράς . Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται βάσει των όρων της σύμβασης πώλησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, οφείλονται τόκοι υπερημερίας από την επομένη της δήλης μέρας πληρωμής ή, εάν δεν ορίζεται άλλως, 30 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου ή των αγαθών. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων πληρωμής του τιμολογίου από τον Αγοραστή και, ειδικότερα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει άμεση εξόφληση. Η κυριότητα των πωληθέντων παρακρατείται από τον πωλητή μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος. 
  3. Το κόστος μεταφορικών και ασφάλισης της μεταφοράς βαρύνει τον Αγοραστή. Ο κίνδυνος ζημιάς ή καταστροφής κατά τη μεταφορά βαρύνει τον Αγοραστή, ήδη από την παράδοση στον 1ο μεταφορέα.
  4. Τα φυτά και οι σπόροι είναι ζωντανοί οργανισμοί και ενδέχεται να υφίστανται διαφορές ως προς το μέγεθος, την ανάπτυξη και τα εν γένει χαρακτηριστικά κάθε δενδρυλλίου, σε σύγκριση με τυχόν δείγματα ή την βιβλιογραφία. Η Πωλήτρια δεν εγγυάται τη ριζοβολία και ανάπτυξη των φυτών, την ανθοφορία και την παραγωγή καρπών, καθώς αυτά εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν από την Πωλήτρια μετά την παράδοση. Όσον αφορά το στάδιο μετά την παράδοση των εμπορευμάτων, η Πωλήτρια δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν χειροτέρευση ή καταστροφή των φυτών και σπόρων  λόγω μη προσήκουσας χρήσης λιπασμάτων ή/και φυτοφαρμάκων, ασθενειών, μη ενδεδειγμένης φύτευσης ή συνθηκών στον τόπο όπου ο Αγοραστής επέλεξε να εγκαταστήσει τα δενδρύλλια. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Αγοραστής φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών του, καθώς και ότι έχει επιλέξει και εφαρμόσει την κατάλληλη μεταχείριση για κάθε τύπο φυτού.
  5. Εάν ο Αγοραστής επιλέξει προσωπικά επιτόπου τα φυτά στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας, σημειώνοντάς τα, η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα πωληθέντα και το βάρος απόδειξης για τυχόν ουσιώδη ελαττώματα / έλλειψη ιδιοτήτων βαρύνει τον Αγοραστή. Η Πωλήτρια δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση λόγω εμφάνισης εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή (όπως ενδεικτικά πλημμύρες, χιόνι, χαλάζι, παγετός, ξηρασία, ασθένειες σε καραντίνα, ασθένειες που επηρεάζουν το ριζικό σύστημα και γεγονότα ανωτέρας βίας όπως απεργίες, κυβερνητική παρέμβαση, επιδημίες, εμπάργκο κλπ). Ο Αγοραστής δεν μπορεί να επικαλεστεί αυτή τη δικαιολογημένη καθυστέρηση ως λόγο υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Εάν λόγω ανωτέρας βίας η παράδοση των εμπορευμάτων καθίσταται αδύνατη, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση και ο αγοραστής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μερική παράδοση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Πωλήτρια πρέπει να ενημερώσει τον Αγοραστή για τυχόν μεταβολές στις ποσότητες και τις προς παράδοση ποικιλίες.
  6. Οι αξιώσεις του Αγοραστή για τυχόν ελαττώματα των φυτών και σπόρων πρέπει να κοινοποιούνται στην Πωλήτρια εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους για αναγνωρίσιμα ελαττώματα ή από την ανακάλυψη κεκρυμμένων ελαττωμάτων, με συστημένη επιστολή προς την Πωλήτρια με απόδειξη επιστροφής. Μετά την πάροδο 10 ημερών από την παράδοση, δεν επιτρέπεται και δεν αναγνωρίζεται καμία αξίωση για τυχόν ελαττώματα των πωληθέντων προϊόντων, ούτε δικαίωμα επιστροφής ή αντικατάστασης των εμπορευμάτων. Ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση του αγοραστή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το συνολικό κόστος αγοράς των σπόρων και  δενδρυλλίων που κατέβαλε ο Αγοραστής στην Πωλήτρια, σε περίπτωση προβολής ισχυρισμών περί ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων. Αποκλείεται ρητά οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση για ζημίες, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Πωλήτριας.
  7. Ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής των δενδρυλλίων και σπόρων που προστατεύονται με δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας (πατενταρισμένες ποικιλίες). Τυχόν παράβαση αυτού του όρου είναι παράνομη.
  8. Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών ΓΟΣ, οι δε συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να προκύψει από την ακυρότητα όρου, ερμηνευτικά, κατά τρόπο που να εκπληρούται ο οικονομικός σκοπός της σύμβασης πώλησης και των παρόντων ΓΟΣ.
  9. Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των μερών σε σχέση με την παρούσα σύμβαση πώλησης υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Ιωαννίνων και ως εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό δίκαιο.
  10. Ο Αγοραστής παρέχει ρητά τη συναίνεσή του σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (Κανονισμός Ε.Ε. 679/2016) για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας πώλησης και αφορά στα στοιχεία του Αγοραστή και του αγροτεμαχίου στο οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει την καλλιέργειά του (σκοπός επεξεργασίας: εκτέλεση σύμβασης πώλησης και παρακολούθηση της νόμιμης χρήσης των δενδρυλλίων που ενσωματώνουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων των ποικιλιών). Ο Αγοραστής δηλώνει ότι τα αγορασθέντα δενδρύλλια θα εγκατασταθούν στον ακόλουθο αγρό:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΓΡΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΓΡΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ Ή ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΣ ΑΓΡΟΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα,  στις …………..

Για την Πωλήτρια                                                                                                      Ο/η Αγοραστής / Αγοράστρια